Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

Dofinansowanie PFRON

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Podstawą do ubiegania się o przyznanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania, jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

W celu otrzymania dofinansowania konieczne jest wypełnienie wniosku, dołączenie do niego odpowiednich załączników i złożenie go w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce do pobrania lub w siedzibie PCPR .

1. DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Turnus rehabilitacyjny to forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrabianie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni.

O w/w dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i których średni miesięczny dochód nie przekracza:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w danym kwartale, przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w danym kwartale, dla osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo domowe,

 

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:
- dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, dla uczących się i nie pracujących osób niepełnosprawnych w wieku 16 – 24 lata bez względu na stopień niepełnosprawności - 30% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 27% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 25% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla uczestnika zatrudnionego w Zakładzie Pracy Chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 20%, przy czym dofinansowanie dla opiekuna przysługuje dla osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym do 16 r. życia, jeżeli lekarz we wniosku wskaże zasadność pobytu na turnusie opiekuna).

 

2. DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY


Wnioskodawcami mogą być:

-osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz 

-jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzona działalność związana jest z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku i udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości  nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne o miesięcznych dochodach nie przekraczających:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w danym kwartale ,przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

- 65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w danym kwartale, dla osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo domowe,

Wysokość dofinansowania wynosi 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

3. DOFINANSOWANIE DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Dofinansowanie dotyczy środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, dofinansowywanych przez NFZ, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach – w zakresie, którego Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) finansuje to świadczenie, oraz limitu cen napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz.U. 85, poz. 786).

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędnie osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (np. protezy, kule, wózek inwalidzki, i inne).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź wręcz umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np.: pomoce optyczne dla niewidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pielucho- majtki, itp.).

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie.

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego i środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza. Każde zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wymaga, przed przyjęciem do realizacji , potwierdzenia przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Wysokość dofinansowania z PCPR zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

a)do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie w/w rozporządzenia, jeżeli taki udział jest wymagany,

b)do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit.a), wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Te same zasady obowiązują przy ubieganiu się o dofinansowanie z PCPR do naprawy przedmiotów ortopedycznych – o ile możliwość uzyskania środków na naprawę danego przedmiotu przewiduje NFZ, a cena naprawy jest wyższa niż limit z NFZ.

4. DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 

na likwidację barier architektonicznych -  osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami  wynikającymi z niepełnosprawności.

 

                Dofinansowanie nie przysługuje:

dla osób niepełnosprawnych, które mają zaległości wobec PFRON-u lub w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku, były stroną umowy dotyczącą dofinansowania ze środków PFRON i umowa została rozwiązana  z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej,

gdy w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku osoba niepełnosprawna uzyskała dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.

 

                Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych  przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy miedzy Starostą a Wnioskodawcą, która stanowi podstawę dofinansowania, na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier.

 

                Maksymalna wysokość dofinansowania: do 95% wartości zadania.

Wymagany udział własny: min 5%                         

5. DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują zabezpieczenie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.


Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych osób niepełnosprawnych należy złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.