Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

Ośrodek Interewncji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

 

Cele:

Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej.

 

Zadania:

   - Ustalenie źródeł kryzysu klienta.

   - Określenie stanu psychicznego i społecznych skutków kryzysu.

   - Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

-   Zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, poprzez usunięcie zagrożenia lub izolację.

   - Diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie, by zapewnić im kompleksową pomoc.

  -  Stała współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.

   - Zapewnienie schronienia dla matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, kobiet w ciąży, osób doznających przemocy

-Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest dla wszystkich osób będących ofiarami przemocy.

 

Mieszkańcy OIK mogą w nim przebywać przez okres 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej lub instytucji oraz po akceptacji wniosku przez

Kierownika Centrum, można przedłużyć pobyt.

 

OIK współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, policją, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi  w szeroko rozumianym obszarze pomocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie W kwietniu 2011r. został wpisany do Rejestru Wojewody Lubuskiego Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe pod pozycją 16.

 

INFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

W sytuacjach zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia zadzwoń pod numer:

997 - Policja,

999 - Pogotowie Ratunkowe,

112 - Europejski Numer Alarmowy.