Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. W tym celu należy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Następnie ośrodek pomocy społecznej kompletuje niezbędne dokumenty, na które składają się:

- postanowienie sądu rodzinnego (gdy chodzi o umieszczenie osoby małoletniej),

- pisemna prośba osoby zainteresowanej przyjęciem - rodziców lub opiekuna prawnego,

- wywiad środowiskowy,

- opinia dotycząca stopnia sprawności,

- zaświadczenie o stanie zdrowia,

- wyniki badań lekarskich,

- zaświadczenie lub opinia psychologa (w przypadku osób upośledzonych umysłowo),

- zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi),

- aktualna decyzja ZUS, OPS lub inny dokument potwierdzający źródło dochodu rodziny i dziecka.

Po złożeniu odpowiednich dokumentów, ośrodek pomocy społecznej wybiera dom pomocy społecznej, który odpowiada stanowi zdrowia osoby ubiegającej się i wydaje decyzję kierującą, a następnie powiat, na terenie którego funkcjonuje dom pomocy społecznej wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny zgodnie z zapisami w ustawie o pomocy społecznej.

Opłaty za pobyt w DPS ponoszą:
1. Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu.

2.Małżonek, zstępni przed wstępnymi tzn. rodzina w linii prostej: dzieci płacą za rodziców, rodzice za dzieci, wnuki za dziadków, z uwzględnieniem kryterium dochodowego tj.: jeżeli syn lub córka gospodarują samotnie, a rodzic jest skierowany do Domu Pomocy Społecznej,
to ponoszą odpłatność za pobyt rodzica, tylko wtedy jeżeli ich dochód przekracza 300% kryterium dochodowego w chwili obecnej jest to kwota 1626 zł. W przypadku osoby w rodzinie  300% kryterium dochodowego wynosi 1368zł. na 1 członka rodziny.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu, wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości.

Rodzeństwo nie jest rodziną w linii prostej, tzn. brat nie ma obowiązku płacić za siostrę.

3. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ma obowiązek ponoszenia odpłatności
w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną do DPS i ewentualnie zobowiązaną do alimentacji rodzinę.

Na terenie powiatu funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Tursku.

Dom Pomocy Społecznej w Tursku jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie sług opiekuńczych. Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu i przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle, somatycznie chorych i osób niepełnosprawnych fizycznie. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki w warunkach bezpiecznego i godnego życia, w tym: miejsca zamieszkania w warunkach możliwie zbliżonych do domowych, wyżywienia, utrzymania czystości, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, udzielania szczególnej opieki osobom nowoprzyjętym, a także pomocy w przystosowaniu się do nowych warunków, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zapewnienia udziału w terapii zajęciowej, realizowania potrzeb religijnych i kulturalnych, pielęgnacji w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem, utrzymywania kontaktu z Sądami Powszechnymi oraz opiekunami prawnymi. Cele i zadania stałe Domu precyzuje Statut Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za realizację konkretnego celu i zadania w zakresie określonym w zakresach obowiązków danego działu, sekcji, zespołu, samodzielnego stanowiska pracy zgodnie z Regulaminem organizacyjnym. Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie określonym przez Dyrektora DPS przedstawiają propozycję celów szczegółowych służących realizacji zadań oraz wyznaczają osobę odpowiedzialną za realizację danego celu szczegółowego. Dyrektor DPS analizuje przedstawione propozycje i zatwierdza plan realizacji zadań i celów na kolejny rok budżetowy.

Od dnia 1.02.2015r. odpłatność za pobyt w Domu Pomu Społecznej wynosi 3.037,64zł.

ADRES:

Dom Pomocy Społecznej w Tursku (220 mieszkańców)

69-200 Sulęcin, Tursk 28

Tel. (095) 755 32 85

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Pan Dariusz Obiegło