Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

Usamodzielniona Pomoc Społeczna

Pomoc dla osób usamodzielnianych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługuje pomoc:
- osobie, która została skierowana na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego - ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę na podstawie orzeczenia sądu,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok,

- osobie opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji,
pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej:

a) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. obecnie 1084 zł (200% x 542 zł),
b) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego   na osobę w rodzinie, tj. obecnie 912 zł (200% x 456 zł). 

Warunkiem przyznania pomocy jest wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby.
Opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, indywidualnego programu usamodzielnienia, zobowiązanie się przez osobę usamodzielnianą do jej realizacji i zatwierdzenie go przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Rodzaje pomocy – osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także:
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia – po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki, wysokość pomocy wynosi obecnie 494,10 zł miesięcznie.
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie – w przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki. Dodatkowym warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej, życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, m. in. na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, wysokość pomocy zależy od rodzaju placówki, w jakiej osoba usamodzielniana przebywała, oraz od okresu pobytu w tej placówce i wynosi od 100% do 400% podstawy.
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej -  jej skład mogą wchodzić: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.
Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % podstawy.

Wartość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 400 % podstawy.
- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia – polega na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiednio wykształcenia zgodnie z jego możliwościami i dążeniami w celu uzyskania zatrudnienia.
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – w tym w mieszkaniu chronionym.
Wysokość pomocy pieniężnej i rzeczowej ustalana jest od kwoty podstawy, która obecnie wynosi 1647, 00 zł.

Wyżej wymienione zasady przyznawania pomocy na usamodzielnienie dotyczą osób pełnoletnich opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, a także osób które opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo – wychowawczą przed dniem 1 stycznia 2012 r. lub pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust.1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.