Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

Rodzinna Piecza Zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Opiekę nad powierzonym dzieckiem sprawuje osobiście, z wyjątkiem przypadków, gdy nie może z powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo, gdy dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Rodzina taka pełni funkcję rodziców zastępczych bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka.


Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza
- spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo dziecka),
- niezawodowa (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
- zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).
2) Rodzinny dom dziecka (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).


Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:
- osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
- przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
- poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno - wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,
- zasadę nie rozłączania rodzeństwa,
- w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.


Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące warunki:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
• pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
• stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
• przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.


Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego
przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Rodzina zastępcza zobowiązana jest do:
• sprawowania osobistej opieki nad powierzonym dzieckiem, w miejscu stałego zamieszkania tej rodziny,
• współpracy z sądem opiekuńczym, ośrodkiem adopcyjno - opiekuńczym, powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej,
• informowania powiatowego centrum pomocy rodzinie o stanie zdrowia dziecka, jego postępach w nauce i trudnościach wychowawczych, a także o przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem i jego samowolnym oddaleniu się,
• gromadzenia i przechowywania dokumentów, dotyczących stanu zdrowia dziecka, jego wyników w nauce oraz sytuacji prawnej,
• wspierania działań w zakresie unormowania sytuacji życiowej i prawnej dziecka, podtrzymywania więzi z rodziną naturalną dziecka.


Rodzina zastępcza współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatu sulęcińskiego objęte są opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest wyznaczony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny- we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,

pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest w stałym kontakcie osobistym i telefonicznym z rodziną zastępczą. W stosunku do indywidualnych potrzeb obejmuje ją wsparciem i udziela pomocy.

Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, w zależności od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Koordynator pozostaje także w stałym kontakcie z sądem, placówkami edukacyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami współpracującymi z rodziną zastępczą.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, wspierają ich w trudach codziennej pracy, w razie potrzeb pomagają w rozwiązywaniu występujących trudności, wskazują rozwiązania lub pomagają w realizacji założeń planu pracy z dzieckiem. Koordynator to osoba, która zna opiekunów oraz ich dzieci, jest godna zaufania na tyle, że rodziny nie ukrywają żadnych niepowodzeń związanych z wychowywaniem dzieci czy swoich wątpliwości.


Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota:
1) 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
2) 1.000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.


Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000,00 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600,00 zł miesięcznie.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sulęcinie w godzinach 7.00 – 15.00 :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 9
69-200 Sulęcin
tel. 957550753